همیاری

جهت سهیم شدن  امر عظیم  اطعام دهی زائران حضرت ابا عبدالله در ایام اربعین حسینی می توانید به یکی روش های              زیر استفاده کنید

photo_2017-10-16_18-38-42