»حدیث روز:
 
فاصله مسیرهای تردد زائران عتبات عالیات عراق

فاصله مسیرهای تردد زائران عتبات عالیات عراق

مرز_مهران

🔹مهران تا کوت : ۸۲ کیلومتر
🔹مهران تا دیوانیه : ۲۲۷ کیلومتر
🔹مهران تا حله : ۲۳۸ کیلومتر
🔹مهران تا بغداد : ۲۵۵ کیلومتر
🔹مهران تا نجف : ۳۰۳ کیلومتر
🔹مهران تاکربلا: ۲۷۹ کیلومتر
🔹 مهران تاکاظمین : ۲۸۳ کیلومتر
🔹مهران تاسامراء : ۴۴۴ کیلومتر
🔹مهران تاسیدمحمد: ۴۰۹ کیلومتر
🔹مهران تا دوطفلان مسلم : ۲۷۲ کیلومتر

مرز_خسروی

🔹خسروی تا کوت: ۳۴۱ کیلومتر
🔹خسروی تا دیوانیه : ۳۹۵ کیلومتر
🔹خسروی تا حله: ۳۰۵ کیلومتر
🔹 خسروی تا بغداد : ۱۹۰کیلومتر
🔹خسروی تا نجف : ۳۸۰ کیلومتر
🔹خسروی تا خانقین: ۱۰ کیلومتر
🔹خسروی تامقدادیه: ۱۰۲ کیلومتر
🔹خسروی تا بعقوبه : ۱۳۰ کیلومتر
🔹خسروی تاکربلا: ۳۱۵ کیلومتر
🔹خسروی تاکاظمین : ۲۰۳ کیلومتر
🔹خسروی تاسامراء: ۳۲۶ کیلومتر
🔹خسروی تاسیدمحمد:۲۹۱ کیلومتر
🔹خسروی تا دوطفلان مسلم: ۲۸۱ کیلومتر

مرز_شلمچه

🔹شلمچه تا بصره: ۲۰ کیلومتر
شلمچه تا نجف ۴۶۰ کیلومتر
شلمچه تا کربلاء ۵۴۹ کیلومتر
شلمچه تا کاظمین دارای دو مسیر ۵۷۵ و ۶۲۱ کیلومتر

نجف تا شهرهای_مختلف

🔹نجف تاکربلا: ۷۸ کیلومتر
🔹نجف تابغداد: ۱۶۱ کیلومتر
🔹نجف تابصره: ۴۶۷ کیلومتر
🔹نجف تاحله : ۶۱ کیلومتر
🔹نجف تارمادی :۲۷۱ کیلومتر
🔹نجف تا بعقوبه : ۲۲۷ کیلومتر
🔹نجف تا دیوانیه : ۷۵ کیلومتر
🔹نجف تاکاظمین: ۱۸۰ کیلومتر
🔹نجف تاسامراء: ۲۸۷ کیلومتر
🔹نجف تاسیدمحمد: ۲۴۹ کیلومتر
🔹 نجف تا دوطفلان مسلم: ۱۱۶ کیلومتر

کربلا تا شهرهای مختلف

🔹کربلا تابغداد: ۱۰۸ کیلومتر
🔹کربلا تاکوت :۱۹۷ کیلومتر
🔹کربلا تاحله :۴۲ کیلومتر
🔹کربلا تا رمادی: ۲۱۸ کیلومتر
🔹 کربلا تابعقوبه : ۱۸۴ کیلومتر
🔹کربلا تادیوانیه :۱۴۴ کیلومتر
🔹کربلا تابصره: ۵۲۴ کیلومتر
🔹کربلا تاکاظمین : ۱۱۵ کیلومتر
🔹کربلا تاسامراء: ۲۲۰ کیلومتر
🔹کربلا تاسیدمحمد:۱۸۴ کیلومتر
🔹کربلا تا دو طفلان مسلم :۳۸ کیلومتر

سامراء تابغداد : ۱۱۰کیلومتر                                             

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “فاصله مسیرهای تردد زائران عتبات عالیات عراق”

قالب وردپرس