»حدیث روز:
 

ثبت نام

جهت پیگیری اخبار به کانال ستاد مردمی بیعت حسینی به آدرس  http:telegram.me/emamhosein0com  بپیوندید .

شايان ذكر است بدليل مردمي بودن ستاد و تأمين هزينه از طريق نذورات مردمي طبق سالهاي گذشته
هزينه اياب و ذهاب و هزينه ويزاي خدام به عهده خدام مي باشد.

لازم بذکر است ثبت نام خواهران بسیارمحدود می باشد
در صورتي كه خيري براي تأمين هزينه خدام إعلام امادگي نمايد هزينه اي از عزيزان خادم دريافت نخواهد شد.
براورد از هزينه إعلام شده در خصوص خدام بالغ بر٢٥٠/٠٠٠ تومان مي باشد

 

قالب وردپرس